Privacybeleid Goodweek

Goodweek is ervan overtuigd dat de privacy van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Technische informatie

Onze website kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net zoals veel andere websites, verzamelen ook wij automatische bepaalde niet-identificeerbare informatie over gebruikers van onze website. Hieronder valt onder andere het Internet Protocol (IP)- adres van je computer.

De volgende gegevens worden gebruikt voor het beheer van onze website en systeembeheerder en om onze website te verbeteren:

 • Het IP-adres van je Internet Service Provider
 • De datum en tijd van toegang tot onze website
 • Het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De onderdelen van onze website die je bezoekt
 • De pagina’s van onze website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken
 • Het materiaal dat je opstuurt of download van onze website

Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Wij maken gebruik van twee soorten cookies:

 1. Statistische cookies

Deze cookies verzamelen wij om onze website te kunnen verbeteren. De statistische cookies houden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers onze site heeft en hoeveel tijd zij hierop doorbrengen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics. De gegevens die aan Google Analytics worden doorgegeven worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt niet gedeeld. Bovendien mag Google Analytics de gegevens alleen aan derden geven ingeval zij daar wettelijk toe verplicht is, of wanneer een derde de informatie namens Google Analytics moet verwerken. Google Analytics is aangesloten bij het Privacy Shield en garandeert zo een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

 1. Functionele cookies

Onze website is gebouwd op WordPress CMS. Dit systeem plaatst functionele cookies die essentieel zijn om de website goed te laten werken. WordPress controleert hiermee of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses. WordPress voldoet aan de AVG en biedt zodoende een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens van de medewerker

waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel

Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website of jij je inschrijft via een van onze intermediairs, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening of de dienstverlening van je intermediair, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. Als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

Goodweek verwerkt van de medewerker onder andere de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit
 • BSN-nummer, ID-bewijs en verblijfsvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Goodweek kan deze persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Goodweek zal ook persoonsgegevens doorgeven als zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Het verstrekken van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is Goodweek verplicht je persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval na 7 jaar nadat het dienstverband is geëindigd, vernietigd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hiermee bedoelen we de persoonsgegevens van anderen, waaronder opdrachtgevers, intermediairs, leveranciers, verkopers, etc.

Goodweek verwerkt deze persoonsgegevens voor:

 • Marketingdoeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Het onderhouden van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Namen
 • Contactgegevens
 • Naam en contactgegevens werkgever
 • Functies van contactpersonen

Goodweek kan de van haar andere zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van die zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Goodweek hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis.

Beveiligingsmaatregelen

Goodweek doet er alles aan om de persoonsgegevens die zij verwerkt optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit middels fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, is Goodweek met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden wel/niet doorgegeven buiten de EU. Voor zover doorgeven buiten de EU plaatsvindt, draagt Goodweek ervoor zorg dat dit voldoet aan het bepaalde in de AVG.

Goodweek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Medewerkers, intermediairs en opdrachtgevers hebben via de online portal toegang tot een groot deel van hun geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in alle persoonsgegevens die wij verwerken en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw intermediair of contactpersoon bij Goodweek. Voor overige relaties geldt dat je recht hebt op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij Goodweek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, kun je deze toestemming altijd intrekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je schriftelijk een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand over te dragen.

Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij je contactpersoon of via info@goodweek.nl. Indien je van mening bent dat Goodweek niet op juiste wijze omgaat met jouw rechten in het kader van de privacywetgeving, dan stellen wij het op prijs als je hierover contact met ons opneemt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Neem dan contact met ons op.

Wijzigen van dit privacybeleid

Goodweek houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Nieuwe wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 april 2019.

Disclaimer

Aan de inhoud van onze website dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van Goodweek worden ontleend, mits deze worden ondersteund door stukken die rechtsgeldig door Goodweek zijn ondertekend. Het zonder toestemming van Goodweek openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de in deze privacy beleid bedoelde informatie aan derden is niet toegestaan. Goodweek staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.